Rzecznik Akademicki

 


Zasady jakimi kieruje się Rzecznik Akademicki:

 

Rzecznik Akademicki nie jest Rzecznikiem Dyscyplinarnym. Rzecznik Akademicki w swojej działalności kieruje się zasadą poufności, bezstronności i neutralności, braku formalizmu, dobrowolności oraz dobrej wiary, w znaczeniu następującym:

 

1) poufność – informacje przekazane Rzecznikowi oraz tożsamość zgłaszających się osób objęte są poufnością; poufność jest zasadą, na której opiera się działanie Rzecznika i może zostać zniesiona wyłącznie w razie zaistnienia bezpośredniego niebezpieczeństwa lub ryzyka wyrządzenia poważnej szkody majątkowej lub niemajątkowej.

2) neutralność i bezstronność – Rzecznik nie opowiada się po żadnej ze stron – jest rzecznikiem sprawiedliwego postępowania; Rzecznik unika sytuacji, w których mógłby mieć miejsce konflikt interesów;

3) brak formalizmu – Rzecznik prowadzi postępowanie niezależnie od funkcjonujących na Uczelni procedur wewnętrznych oraz administracyjnych;

4) dobrowolność – kontakt z Rzecznikiem ma charakter dobrowolny i ma miejsce wówczas, gdy dana osoba będąca w sporze lub osoby będące w sporze uznają to za wskazane;

5) dobra wiara – Rzecznik opiera swoją działalność na przeświadczeniu o dobrej wierze zgłaszającego i pozostałych stron postępowania, w szczególności w zakresie woli współdziałania i wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz polubownego rozwiązania sporu.

 

Rzecznik realizuje zadania, poprzez:

 

1) konsultację z zainteresowanymi osobami, w tym przeprowadzenie postępowania mediacyjnego;

2) wyjaśnianie stronom istoty mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

3) współpracę z jednostkami organizacyjnymi i organami Uczelni, komisjami, pełnomocnikami, organami dyscyplinarnymi oraz organizacjami społecznymi funkcjonującymi na Uczelni lub z nią związanymi oraz związkami zawodowymi, w szczególności:

a) Centrum Arbitrażu i Mediacji funkcjonującym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

b) Uniwersytecką Komisją Oceniającą;

c) Komisją Dyscyplinarną ds. Pracowników;

d) Uniwersytecką Poradnią Prawną;

e) Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. nauczycieli akademickich.

4) rozpowszechnianie informacji o działalności Rzecznika w jednostkach organizacyjnych Uczelni oraz współpracę z nimi w celu promocji efektywnego rozwiązywania konfliktów i alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

5) współpracę z innymi rzecznikami akademickimi na terenie Rzeczypospolitej i zagranicą.

 

Podejmowanie czynności przez Rzecznika Akademickiego:

 

1. Rzecznik podejmuje czynności na wniosek złożony w każdej dostępnej formie lub z własnej inicjatywy.

 

2. Wniosek może zostać złożony przez:

 

1) zainteresowanego pracownika Uczelni;

2) podmioty i jednostki współpracujące z Rzecznikiem;

3) kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni;

4) Rektora, Prorektorów, Dziekanów.

 

3.Wniosek powinien zawierać co najmniej dane osoby zgłaszającej oraz opis stanu faktycznego wraz z określeniem przedmiotu sporu i jego uczestników. Wniosek może również określać oczekiwania stron i ewentualne propozycje rozstrzygnięcia sporu.

 

4. Rzecznik pozostawia bez rozpoznania zgłoszenia niezawierające danych osobowych wnioskodawcy.

 

5. W sytuacji gdy określona sprawa znajduje się poza kompetencjami Rzecznika, jest on uprawniony do wskazania odpowiedniego podmiotu, instytucji lub jednostki powołanej do zajmowania się tego rodzaju sprawami.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2020, godz. 16:10 - Marek Dąbrowski