Dyrektor Administracyjny

mgr Małgorzata Baran-Sanocka

(nieobecność)


Na czas nieobecności na stanowisku dyrektora administracyjnego
zadania i obowiązki dyrektora
sprawuje Prorektor ds. misji i administracji

 

 

Do zadań Dyrektora administracyjnego należy:

 • podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w zakresie powierzonych zadań;
 • kierowanie administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie określonym przez statut i rektora;
 • uczestniczenie w opracowaniu strategii rozwoju Uniwersytetu, przeprowadzanie analiz określających ekonomiczne, techniczne i organizacyjne możliwości realizacji strategii;
 • zapewnianie warunków pracy umożliwiających realizowanie obowiązków przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu w zakresie powierzonych im zadań, w szczególności w zakresie wspólnego standardu wyposażenia i utrzymania infrastruktury lokalowej;
 • zatwierdzanie projektów i nadzór nad opracowaniem i prawidłową realizacją Rocznych i Wieloletnich Planów Inwestycji oraz Rocznych Planów Remontów przy zachowaniu celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
 • zatwierdzanie projektów Planów Inwentaryzacji i nadzór nad ich opracowaniem i prawidłową realizacją;
 • nadzór nad prawidłowym administrowaniem wszystkimi nieruchomościami Uniwersytetu oraz zapewnianie efektywnego wykorzystania zasobów lokalowych i zasobów mieszkaniowych Uniwersytetu, przy współpracy z właściwymi osobami wskazanymi przez Rektora;
 • koordynowanie prawidłowego i efektywnego gospodarowania mieniem Uniwersytetu;
 • nadzór nad prawidłową realizacją kompletnego procesu inwestycyjnego oraz prac remontowych;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz urzędami i instytucjami administracji publicznej w zakresie powierzonych zadań;
 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia na terenie KUL, w tym ochroną przeciwpożarową wszystkich nieruchomości Uniwersytetu;

 

 

Sekretariat Dyrektora Administracyjnego

Collegium Jana Pawła II, pok. C-204

 

mgr Karolina Rosnau

tel. 81/ 445 32 04

fax: 81/ 445 32 01

e-mail: dyradm@kul.pl

 

czynny w godzinach: 9.00 - 14.00

 

 

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021, godz. 08:35 - Karolina Rosnau